VĮ Šiaulių miškų urėdijos medelynas

 

VĮ Šiaulių miškų urėdijos daigynas - medelynas kaip atskiras padalinys įkurtas 2000 metais. Iki to laiko mažus medelynėlius turėjo kiekviena girininkija. Padidėjus miško sodmenų paklausai, tapo būtina didinti išauginamų miško sodmenų kiekį bei asortimentą, gerinti jų kokybę. Medelyno plėtrai pasirinkti du plotai Kurtuvėnų ir Vainagių girininkijų teritorijose. Numatomas bendras medelyno plotas sudarys 36,2 ha. Kelmės rajone, Vainagių kaime įkurta medelyno kontora, pastatyti ūkinai pastatai, iškastų sodmenų saugojimo šaldytuvas bei rūšiavimo patalpa.

     Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija pagal sutartį su miškų urėdija parengė rekomendacijas prevencinių priemonių taikymui gerinant medelyno sanitarinę būklę, o 2004 metais - medelyno rekonstrukcijos ir plėtros projektą. 2004 metais parengtas medelyno laistymo sistemos projektas, kuris tais pačiais metais pradėtas įgyvendinti – 7,61 ha plote įrangta stacionari laistymo sistema, o 2008 m. praplėsta dar 10,79 ha.

Medžių ir krūmų sėklų rinkimas pavestas medelynui. Per 2007 metus paruošta virš 820 kg. medžių ir krūmų sėklų, iš kurių 596 kg. sudaro lapuočių medžių ir krūmų sėklos. Iš viso 2007 metais paruošta 11-kos sumedėjusių augalų rūšių sėklų. Sėklos miško sodmenims auginti renkamos sėklinėse plantacijose, sėkliniuose bei pirmos selekcinės grupės medelynuose, jų rinkimą derinant su Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba. Medelynas taip pat vykdo urėdijos teritorijoje esančių miškų genetinių draustinių, sėklinių medynų, pliusinių medžių, bandomųjų želdinių, sėklinių plantacijų priežiūrą, jų veisimą. 2008 m. įveista V ir L sėklinės plantacijos.

Didėjant lapuočių medžių sodmenų paklausai, įsisavinta drebulių, vinkšnų, kalninių guobų sodmenų išauginimo technologija, palaipsniui didinamas tradicinių lapuočių medžių (mažalapių liepų, paprastųjų klevų, paprastųjų ąžuolų, juodalksnių) sodmenų asortimentas. Su Lietuvos miškų institutu pasirašyta mokslo darbo "Temperatūros poveikio hibridinės drebulės įvairių genotipų klonų, padaugintų audinių kultūroje, adaptacijai ex vitro ištyrimas" sutartis, pagal kurią miškų urėdija įgys galimybę išsiauginti drebulių tarprūšinių hibridų, pasižyminčių itin dideliu produktyvumu, sodinukų.

2007 m. pradėtos rinkti paprastojo skroblo sėklos iš kaimyninių urėdijų Telšių, Raseinių, Tauragės ir Kėdainių siekiant atkelti jį už šiaurinio arealo ribos.

Visos sėklos medelyne sėjamos atvirame grunte, lepesnių rūšių pasėtas sėklas apdengiant agroplėvele. Sėklos pagrinde sėjamos daniška "Egedal" firmos sėjamąja. Tolesnei sodmenų priežiūrai urėdija yra įsigijusi minėtos firmos kultivatorių - tręštuvą, lysvių formuotuvą, daigų pikavimo mašiną, sodmenų šaknų formuotuvą, vibracinį sodmenų plūgą, ravėtuvą.

Miško sodmenys girininkijoms ir privačių miškų savininkams pateikiami visiškai paruošti sodinimui: sutrumpinamos šaknys, jos apdorojamos neleidžiančia išdžiūti tyre, insekticidais.

Kasmet medelyne atliekami dirvožemio agrocheminiai tyrimai, kurių pagrindu sudaromi tręšimo planai, pagal kuriuos sodmenys tręšiami. Medelyno dirvožemių mechaninės sudėties pagerinimui kasmet į juos įterpiama po 100 - 200 tonų durpių, komposto, sėjami sideraliniai pūdymai.

Šių priemonių kompleksas kasmet medelyne leidžia išauginti iki 2 mln. kokybiškų miško sodmenų, visiškai patenkinant miškų urėdijos ir Šiaulių rajono privačių miškų savininkų poreikius.